Złóż zamówienie do 14:00 w dzień roboczy, a wyślemy je tego samego dnia!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Tel.: +48 662 121 650

Email: sklep@techrebal.pl

Do darmowej dostawy: 91,11 zł

do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, adresowanym do klientów Platformy Zakupowej www.techrebal.pl. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów.
 2. Program realizowany jest od dnia 27.01.2022r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Regulamin
 4. Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 5. Adres e-mail do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: sklep@techrebal.pl

§ 2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Uczestnik – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający konto na Platformie Zakupowej pod adresem www.techrebal.pl
 2. Organizator - Techrebal Giordano Mancinelli z siedzibą w Wilczyce 182, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności i zarejestrowany pod numerem NIP: 7372209823, adres elektroniczny: sklep@techrebal.pl (dalej: „Organizator”).
 3. Produkt – produkty oferowane przez Organizatora za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 4. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie nagrody na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Platforma Zakupowa – Platforma zakupowa B2B oraz B2C do składania zamówień dostępna pod adresem www.techrebal.pl, za pośrednictwem której Uczestnicy mogą składać zamówienia na Produkty oraz brać udział w Programie Lojalnościowym. Dostęp do Platformy Zakupowej chroniony jest przez indywidualne login i hasło dla każdego Użytkownika. Za pośrednictwem konta w Platformie Zakupowej Uczestnik ma dostęp do aktualnej listy nagród wraz z ich wartością punktową, stanu konta punktowego oraz zasad Programu Lojalnościowego. Platforma Zakupowa pozwala również na złożenie zamówienia na nagrody.


§ 3. Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

 1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
 2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień produktów poprzez Platformę Zakupową.
 3. Uczestnik może przystąpić do Programu Lojalnościowego wyrażając chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta na Platformie Zakupowej.
 4. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.


§ 4. Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów

 1. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:
  1) za każde pełne 10 zł brutto wydane na pojedynczy zakup Uczestnik otrzymuje 1 Punkt. Przy ustalaniu wartości zakupu sumę zaokrągla się w dół do pełnych wielokrotności 10 złotych. Za ustaloną wartość nazbieranych punktów uczestnikowi przysługują następujące rabaty (rabaty nie sumują się, rabat naliczany jest automatycznie przy każdych zakupach):

2% rabatu po zgromadzeniu 10 punktów

3% rabatu po zgromadzeniu 15 punktów

4% rabatu po zgromadzeniu 20 punktów

5% rabatu po zgromadzeniu 50 punktów

6% rabatu po zgromadzeniu 70 punktów

7% rabatu po zgromadzeniu 90 punktów

8% rabatu po zgromadzeniu 110 punktów

9% rabatu po zgromadzeniu 140 punktów

10% rabatu po zgromadzeniu 170 punktów

11% rabatu po zgromadzeniu 220 punktów

12% rabatu po zgromadzeniu 270 punktów

13% rabatu po zgromadzeniu 330 punktów

14 % rabatu po zgromadzeniu 390 punktów

15% rabatu po zgromadzeniu 450 punktów

 

 1. 2) do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę Produktów. Do naliczania punktów nie uwzględnia się kosztów    dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.
 2. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
 3. Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się w Platformie Zakupowej sprawdzić ilość uzyskanych Punktów oraz uzyskać dostęp przysługujących progów rabatowych.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.
 5. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów poprzez Platformę Zakupową Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji.
 6. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wydania nagrody, jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów na zamówienie nagrody.
 7. W przypadku dodania opinii o produkcie, oraz zaakceptowaniu komentarza przez administratora przyznawane jest jednorazowo 10 punktów.
 8. 30 dni przed zakończeniem programu lojalnościowego poinformujemy o tym fakcie na stronie informacyjnej regulaminu programu lojalnościowego.

 


§ 5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail sklep@techrebal.pl.
 5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Techrebal Giordano Mancielli i obsługujących systemy informatyczne.
 6. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a
  także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.
  2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres
  sklep@techrebal.pl cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej
  przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania
  zautomatyzowanych decyzji.

§ 6. Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego

Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@techrebal.pl lub też pisemnie na adres Organizatora (Techrebal Giordano Mancinelli Wilczyce 182, 34-643 Wilczyce). Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.


§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres (Techrebal Giordano Mancinelli Wilczyce 182, 34-643 Wilczyce) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@techrebal.pl z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy”.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą, do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl